Ympäritötutkimus Yrjölä Oy

Vi erbjuder mångsidig miljöforskning

Miljöforskning Yrjölä Ab är specialiserad på miljöforskning och miljökommunikation. Vi erbjuder tjänster från provtagning till utarbetning av forskningsrapporter, i den form du vill ha dem. Som bok, broschyr, eller utställning eller på nätet. På dessa sidor hittar du mer information om vår verksamhet och våra tjänster. Du kan också kontakta oss direkt för ytterligare information.

Miljö- och landskaps-utredningar

Miljöutredningarna baserar sig huvudsakligen på naturinventeringar: vilka arter förekommer på området i fråga, hur stor är artrikedomen, hurdan vård och hurdant skydd kräver området utgående från arterna osv.
Vid bestämning av viktiga livsmiljöer använder vi verket Natura 2000 handbok över de finska naturtyperna (Airaksinen & Karttunen, Finlands miljöcentral). Vid landskapsutredningar undersöks bl.a. landskapets huvuddrag, de värdefulla landskapsområdena, landskapets betydelse lokalt och möjligheterna till rekreationsbruk.

Flygekorrsutredningar

Flygekorren ingår i arterna i bilaga IVa i EU:s habitatdirektiv och den berörs av specialbestämmelserna om artskydd. Bestämmelserna har trätt i kraft med naturvårdslagens 49§, enligt vilken det är förbjudet att förstöra och försämra platser där individer av de djurarter som nämns i bilaga IVa i habitatdirektivet förökar sig och rastar.
Förekomsten av flygekorre bör utredas i projekt, som direkt berör eller kan inverka på gamla gran- och aspbestånd som är typiska habitat för flygekorren. Den bästa tiden för flygekorrsinventering är våren, från tiden just efter att snön har smultit till slutet av maj.

Skötsel- och nyttjandeplaner

Vi utarbetar skötsel- och nyttjandeplaner för t.ex. Natura-områden, naturskyddsområden och fiskevatten.

Fisk- och viltundersökningar

Vårt kunnande inom fisk- och viltundersökning gäller speciellt artinventeringar och behandling av forskningsmaterial samt t.ex. utarbetning av rekommendationer för återställning av fågelvatten och viltmarker.

Fågelutredningar

Taxeringsmetoder vi använder på land är till exempel linjetaxering och på vattenområden punkttaxering av sjöfåglar. Undersökningsmetoden väljs alltid enligt problemet, och undersökningen görs enligt Zoologiska museets instruktioner för fågelutredningar. Även sparsamt förekommande arter och t.ex. viltfåglar kan kartläggas i samband med taxeringar.
Arterna kan granskas utgående från den europeiska hotklassificeringen, dvs. SPEC-klassificerigen. Därtill kan vi använda oss av den s.k. UHEKS-klassificeringen, som baserar sig på klassificeringen av hotade djur och växter i Finland.

Natura-bedömningar

En Naturabedömning bör göras om det vid behovsprövning har konstaterats att ett projekt sannolikt betydligt försämrar de naturvärden utifrån vilka området införlivats i nätverket Natura 2000.
Vid Naturabedömningarna följer vi bl.a. instruktionerna i den miljöhandbok som Finlands miljöcentral publicerat (Söderman, Tarja 2003. Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi - kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja Natura-arvioinnissa).

Analys av sampel- och forskningsdata

För analysering av sampel- och forskningsdata använder vi programvara som R och SYSTAT, som lämpar sig för analysering av statistisk data. För mycket krävande statistiska uppgifter köper vi vid behov tjänster utifrån.

Behandling av lägesbestämd information

Forskningsresultat kan omarbetas till lägesbestämd data för senare bruk. Vi utarbetar också temakartor av olika slags forskningsmaterial. Vi kan också omvandla historiska kartor till lägesbestämd information och sedan undersöka t.ex. hur markanvändningen förändrats. Vi gör också olika analyser av lägesbestämd information. Vi använder GIS -programvaran MapInfo Professional 15.0.

Illustrationer och texter till naturstigar

Vi har gjort texter och illustrationer till naturstigar bl.a. vid Muulinjärvi, Hattelmalanjärvi, Tusby träsk och Vik. Vi sköter texten och ombrytningen och förser dig med en tryckfärdig fil. Illustrationerna kan vara antingen foton eller akvareller, enligt dina önskemål.

Miljöforskning Yrjölä Ab
Klubbekrigarvägen 5 C
00400 Helsingfors
Finland
info(at)yrjola.fi
Tel +358-40-7191908 Rauno Yrjölä

Tämä sivusto käyttää evästeitä toiminnassaan.