Ympäritötutkimus Yrjölä Oy

Natura-arviointi ja YVA

Natura-arviointi tulee tehdä kun tarveharkinnassa on todettu, että hanke todennäköisesti merkittävästi heikentää niitä luontoarvoja, joiden perusteella alue on valittu Natura 2000-verkostoon. Natura-arvioinnissa käytetään mm. Suomen ympäristökeskuksen julkaiseman ympäristöoppaan ohjeita (Söderman, Tarja 2003. Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi - kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja Natura-arvioinnissa).

Olemme tehneet Natura-arviointeja monissa hankkeissa, mm. hankkeissa, joissa on suunniteltu satamaa tai laivaväyllä, valtatietä tai merikaapelia.

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) tehdään kaikissa niissä hankkeissa, jotka ylittävät YVA-laissa määritellyt toiminnan rajat.

Stacks Image 11

Metsän kestävän virkistyskäytön suunnittelu

Virkistysalueiden ja luontopolkujen suunnittelussa noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita ja otetaan huomioon sen kaikki osa-alueet. Taloudellista kestävyyttä virkistysalue tai luontopolku tuo asuinviihtyvyyden kautta, jolloin alueella viihdytään ja asumiseen panostetaan. Uudet virkistysalueet tuovat lisää harrastusmahdollisuuksia ja luovat yhteisöllisyyttä, jolloin ihmisten sosiaalinen hyvinvointi lisääntyy. Ekologiselta kannalta hyvin suunnitellut polut ja reitit ohjaavat kulutuksen pois arvokkailta luontokohteilta.

Stacks Image 22

Käyttö- ja hoitosuunnitelmat

Teemme käyttö- ja hoitosuunnitelmia esimerkiksi Natura-alueille, luonnonsuojelualueille tai kalavesille.

Olemme tehneet suunnitelmia mm. Helsingin Vanhankaupunginlahdelle, Espoon Suvisaaristoon, Hauhon vesistöreitille ja Riihimäen Vahteristoon.

Tutkimusaineistojen käsittely ja analysointi

Otanta- ja tutkimusaineistojen analysointiin on käytettävissä R, TRIM ja SYSSTAT ohjelmistot tutkimusaineistojen analysointiin. Aineiston katoa voidaan lisäksi paikata imputointimenetelmillä. Tarvittaessa erittäin vaativiin tilastomatemaattisiin tehtäviin ostetaan palvelut tukemaan laadukasta tutkimustyötä.

Tutkimusten tulokset voidaan muokata paikkatietoaineistoksi myöhempää käyttöä varten. Erilaisia aineistoja voidaan myös käsitellä teemakartoiksi ja historiallisia karttoja voidaan tuoda paikkatietoon ja tutkia esim. maankäytön muuttumista. Paikkatietoaineistosta voidaan tehdä myös erilaisia analyyseja. Paikkatieto-ohjelmina meillä on käytössä MapInfo Professional 17 ja Q-gis ohjelmat.

Stacks Image 32

Tämä sivusto käyttää evästeitä toiminnassaan.