Ympäritötutkimus Yrjölä Oy

Liito-oravaselvitykset
Liito-orava kuuluu EU:n luontodirektiivin liitteen IVa lajeihin ja sitä koskee lajisuojelun eriyissäännökset. Säädökset on pantu täytäntöön luonnonsuojelulain 49§:ssä, jonka mukaan liitteen IVa yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentäminen on kielletty.

Liito-oravien esiintyminen on selvitettävä hankkeissa, jotka ulottuvat liito-oraville tyypillisille varttuneille kuusi-haapametsiköihin tai saattavat vaikuttaa niihin. Paras liito-oravan inventointikausi alkaa keväällä heti lumien sulettua ja päättyy toukokuun loppuun.
Stacks Image 26
Stacks Image 87
Lepakkoselvitykset
Liito-oravan tavoin kaikki lepakot kuuluvat EU:n luontodirektiivin liitteen IVa lajeihin ja ovat suojeltuja.

Lepakoita on helpointa selvittää touko-elokuussa lepakoiden lepakkodetektorin avulla. Detektori muuttaa lepakoiden ultraäänet ihmiskorvin kuultaviksi. Lajit voidaan määrittää kätevästi myös tallenteista äänianalyysiohjelman avulla.

Stacks Image 45
Stacks Image 85
Nisäkässelvitykset
Liito-oravan ja lepakoiden lisäksi myös saukko kuuluu suojeltaviin lajeihin. Saukon esiintymistä alueella voidaan parhaiten selvittää talven aikana lumijälkien perusteella.

Monet nisäkäslajit liikkuvat yöllä ja ovat vaikeasti havaittavissa. Käytössämme on riistakameroita ja myös lämpökameratekniikkaa yöllisten kulkijoiden selvittämiseksi.
Stacks Image 32
Linnustokartoitukset
Laskentamenetelminä käytetään soveltuvin osin maa-alueilla esimerkiksi kartoitus- tai linjalaskentaa sekä vesialueilta vesilintujen pistelaskentaa. Tutkimusmenetelmä valitaan ongelman mukaan ja tutkimuksissa noudatetaan Eläinmuseon linnustoselvitysten ohjeita. Harvalukuiset lajit ja esimerkiksi riistalinnut voidaan kartoittaa myös laskentojen yhteydessä.

Pesimälintulaskentoja tehdään maaliskuulta heinäkuulle, muuttolintulaskentojen ajankohta keväällä ja syksyllä riippuu tutkittavasta lajistosta.
Stacks Image 51
Viitasammakkokartoitukset
Viitasammakko kuuluu myös luontodirektiivin suojelemiin lajeihin.

Laji on periaatteessa helppo havaita pulputtavasta äänestä. Yleensä viitasammakot ovat parhaiten äänessä riittävän lämpiminä iltoina toukokuussa, mutta ääntelee parhaaseen kartoitusaikaan aktiivisesti lähes koko päivän.
Stacks Image 38
Kalastoselvitykset
Kalastoa, kalojen kutualueita tai saalistilastoja tarvitaan usein vesistöalueilla tehtävien hankkeissa tai tutkimuksissa.

Kalastoselvityksiä teemme yhteistyössä Kala- ja vesitutkimuksen kanssa, jolla on vankkaa kokemusta koekalastuksista ja pohjaeläinselvityksistä.
Stacks Image 57
Kirjoverkkoperhosselvitykset
Kirjoverkkoperhonen (Euphydryas matura) on valoisien metsien laji, jota esiintyy sekä tuoreilla että kuivahkoilla kankailla. Laji on listattu luontodirektiivin liitteessä IV.

Suomessa kirjoverkkoperhosen vahvimmat kannat ovat Päijät-Hämeessä, Itä-Uudellamaalla ja Kaakkois-Suomessa.

Kirjoverkkoperhonen lentää kesäkuun puolivälistä heinäkuun alkuun, jolloin lajin esiintyminen alueella voidaan selvittää. Naaras munii maitikoille, ja loppukesällä maitikoilta voi löytää toukkien seittisiä toukkapesiä.
Stacks Image 67
Sudenkorentoselvitykset
Osa Suomessa esiintyvistä sudenkorentolajeista on uhanalaisia, ja joukossa on myös erityisesti suojeltavia sekä luontodirektiivin II ja IV-liitteissä mainittuja lajeja, joiden elinalueiden hävittäminen ja heikentäminen on kielletty.

Erityisen tärkeitä elinympäristöjä sudenkorennoille ovat puhdasvetiset joet ja purot, suolammet sekä reheväkasvuiset lahdet.

Sudenkorentoselviyksiä tehdään kesä-elokuussa, jolloin useimmat lajit ovat lennossa.
Stacks Image 74
Muut hyönteisselvitykset

Hyönteisiä on Suomessakin suuri määrä, ja joukossa on lukuisia rauhoitettuja tai direktiivilajeja.

Osa lajeista on vaikeita tutkia ja vaatii erikoisosaamista. Esimerkiksi harvinaista meriuposkuoriaista olemme selvittäneet yhdessä Alleco Oy:n kanssa, jolla on on kokemusta tutkimussukeltamisesta.

Stacks Image 121
Tarvitsetko jotain muuta eläimistöselvitystä?

Kaipaatko jonkun muun eliölajin selvityksiä? Ei hätää, kysy asiaa rohkeasti meiltä, sillä yhteistyökumppaneiden kanssa pystymme tarjoamaan varsin kattavasti eläimistöselvityksiä.

Stacks Image 127

Tämä sivusto käyttää evästeitä toiminnassaan.