Ympäritötutkimus Yrjölä Oy

Luontotyyppikartoitukset
Luontotyyppiselvityksissä määritetään alueen luontotyyppi kasvilajiston ja muiden tekijöiden perusteella. Samalla voidaan tehdä havaintoja alueen lajiston monimuotoisuudesta, lahopuun määrästä tai minkälaista hoitoa ja suojelua alue vaatii.

Tärkeiden elinympäristöjen tunnistamisen kriteereinä käytetään esimerkiksi Natura 2000 -luontotyyppioppaan tyypittelyä (Airaksinen & Karttunen, Suomen ympäristökeskus).

Maisemaselvityksessä selvitetään mm. maiseman pääpiirteet, arvokkaat maisema-alueet, maiseman alueellinen merkitys sekä selvitetään alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia.
Stacks Image 7
Stacks Image 9
Kasvillisuuskartoitukset
Kasvillisuusselvityksiä tehdään yleensä yhdessä luontotyyppiselvitysten kanssa. Tavallisimmin selvitetään alueen putkilokasvilajistoa, mutta tarvittaessa myös muita kasviryhmiä sekä kääpiä tai muita sieniä.

Viime vuosina kaavaselvityksissä on selvitetty esimerkiksi lahokaviosammalen esiintymistä kaava-alueilla.

Lahokaviosammal (Buxbaumia viridis) on äärimmäisen uhanalainen (IUCN:n uhanalaisuus luokka CR) vanhojen metsien indikaattorilaji.
Stacks Image 16
Stacks Image 18

Tämä sivusto käyttää evästeitä toiminnassaan.